Trovy rozhodcovského konania

Trovy rozhodcovského konania sú najmä:

 • hotové výdavky účastníkov rozhodcovského konania a ich zástupcov,
 • trovy na vykonanie dôkazov,
 • poplatky za rozhodcovské konanie,
 • odmena rozhodcovského súdu a jeho hotové výdavky,
 • odmena znalca,
 • odmena tlmočníka,
 • odmena za zastupovanie.

Platenie poplatkov rozhodcovského konania

Poplatníkom je žalobca alebo osoba, v prospech ktorej sa poplatkový úkon vykonáva. Povinnosť zaplatiť poplatok vzniká vykonaním úkonu, s ktorým je povinnosť spojená a sú splatné podľa výzvy rozhodcu.

Rozhodca vyzýva poplatníka k úhrade poplatku písomne. Ak poplatok nie je zaplatený, rozhodca konanie zastavuje uznesením.

Poplatok sa vyberá za úkony podľa sadzobníka poplatkov uverejneného v Obchodnom vestníku (pozrite tu Poplatky rozhodcovského konania.

Rozhodca v prípade znaleckého dokazovania alebo tlmočnia môže uložiť účastníkovi rozhodcovského konania, ktorý takýto úkon navrhuje, aby zložil primeraný preddavok na úhradu nákladov spojených s dokazovaním.

Náhrada trov konania

Rozhodca strane konania, ktorá mala úspech v konaní prizná náhradu trov konania. Rozhodca priznáva náhradu týchto trov konania:

 • a. náhradu všetkých poplatkov, ktoré účastník zaplatil za rozhodcovské konanie,
 • b. náhradu preddavkov na znalečné alebo tlmočné, ktoré boli preukázateľné zaplatené,
 • c. náhradu hotových výdavkov účastníka zástupcu účastníka konania,
 • d. náhradu odmeny advokáta, ak si ho účastník v konaní zvolil. Odmena advokáta je priznaná vo výške tarifnej odmeny podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR.

Rozhodca môže priznať aj pomernú časť trov vzhľadom na úspech v konaní toho-ktorého účastníka rozhodcovského konania. V prípade rozhodnutia, ktorým rozhodca schváli zmier, rozhodca rozhodne, že trovy rozhodcovského konania budú hradiť účastníci spoločne a nerozdielne.

Pokiaľ dôjde k zastaveniu rozhodcovského konania, zaplatené poplatky sa nevracajú, ak nie je uvedené inak.

Rozhodca môže v prípade zastavenia rozhodcovského konania vzhľadom na správanie sa druhého účastníka priznať náhradu trov konania, pokiaľ tento druhý účastník zastavenie kanania zavinil.