Ako postupovať v konaní pred rozhodcom

V konaní pred rozhodcom nie je potrebné zastupovanie advokátom. Žalobu môže podať ktokoľvek aj sám (fyzická osoba alebo právnická osoba). Vzory žaloby na rozhodcovské konanie nájdete vpravo hore (modré tlačidlo). Vyberte si konkrétny typ žaloby, podľa typu právneho vzťahu s dlžníkom (pôžička, uznanie dlhu, zmenka). V konaní je možné si uplatniť aj náhradu trov konania, ktoré Vám v súvislosti s vymáhaním pohľadávky vznikli (najmä poplatok poplatok za rozhodcovské konanie).

Žaloba sa podáva priamo rozhodcovi.

Adresu súdu nájdete tu: Kontakt - adresa rozhodcu JUDr. Milana Ficeka

Pokiaľ by bol žalobca v konaní pred rozhodcom zastúpený advokátom, je možné si (okrem náhrady súdneho poplatku) uplatniť si náhradu trov právneho zastupovania.

Žalobu je možné podať aj osobne formou zápisnice priamo u rozhodcu v Bratislave.

V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte na emailovú adresu uvedenú v časti KONTAKT.

Začiatok rozhodcovského konania

Rozhodcovské konanie v určitom spore sa začína doručením žaloby rozhodcovi. Rozhodca vyznačí dátum a presnú hodinu doručenia žaloby.

Zmluvné strany sa začatím rozhodcovského konania stávajú účastníkmi rozhodcovského konania. Žalobcom je zmluvná strana, ktorá podáva návrh na začatie rozhodcovského konania (ďalej len "žaloba"). Žalovaný je zmluvná strana, proti ktorej žaloba smeruje.

Rozhodcovské konanie pred rozhodcom začína podaním žaloby. Žalobu je potrebné adresovať na adresu uvedenú v kontaktoch na tejto webovej stránke. V konaní vystupuje žalujúca strana ako žalobca a žalovaná strana ako žalovaný.

Strany (žalobca a žalovaný) rozhodcovského konania majú v rozhodcovskom konaní rovnaké postavenie. Každej strane rozhodcovského konania sa poskytuje rovnaká možnosť na uplatnenie jeho práv a na ich ochranu.