Predbežné opatrenie v rozhodcovskom konaní

Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli inak, môže rozhodca na návrh strany rozhodcovského konania uznesením nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby boli dočasne upravené pomery strán, ak je obava, že by výkon rozhodcovského rozhodnutia bol ohrozený, alebo ak je obava, že dôkaz neskoršie nebude možné vykonať vôbec alebo len s veľkými ťažkosťami.

Ak tento zákon neustanovuje inak, môže rozhodca nariadiť predbežné opatrenie len vtedy, ak bol návrh na jeho vydanie doručený druhej strane konania a bola mu poskytnutá primeraná lehota na vyjadrenie k návrhu.

Predbežným opatrením môže rozhodca nariadiť účastníkovi konania najmä to, aby a) zložil peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde,
b) nenakladal s určitými vecami alebo právami,
c) niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal, alebo
d) zabezpečil dôkazný prostriedok.

Rozhodca môže uložiť strane konania povinnosť zložiť zábezpeku určenú na zabezpečenie náhrady ujmy, ktorá by vznikla predbežným opatrením. Ak strana konania v lehote určenej rozhodcom nezloží zábezpeku alebo nezloží preddavok, rozhodca rozhodcovský návrh na nariadenie predbežného opatrenia odmietne.