Trovy rozhodcovského konania

Ak rozhodca neurčil inak, trovy rozhodcovského konania sú najmä hotové výdavky účastníkov rozhodcovského konania a ich zástupcov, trovy na vykonanie dôkazov, poplatky za rozhodcovské konanie, odmena rozhodcu a jeho hotové výdavky, odmena znalca, odmena tlmočníka a odmena za zastupovanie.