Ustanovený znalec v rozhodcovskom konaní

Rozhodca môže ustanoviť znalca (znalcov), ak rozhodnutie závisí od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné znalosti. Znalec podá znalecký posudok, v ktorom odpovie na otázky, ktoré mu položil rozhodca.

Rozhodca môže uložiť strane rozhodcovského konania, aby poskytla znalcovi všetky podstatné informácie alebo predložila, alebo sprístupnila všetky podstatné listiny alebo predmety, podala mu potrebné vysvetlenia, alebo aby niečo vykonala alebo znášala, ak je to potrebné na podanie znaleckého posudku.

Ak sa strany rozhodcovského konania nedohodli inak alebo ak o to požiada jeden z nich a rozhodca to považuje za potrebné, môže požiadať znalca o účasť na ústnom pojednávaní, na ktorom mu môžu strany rozhodcovského konania klásť otázky a žiadať vysvetlenia.