Rozhodcovské konanie SR

Milan Ficek Dobrý deň, vitajte na stránkach alternatívneho riešenia súdnych sporov. Rozhodcovské konanie má nesporne viacero výhod oproti klasickému súdnemu konaniu. V združení rozhodcov Rozhodcovského konania SR pôsobím ako hlavný rozhodca, som advokátom a partnerom advokátskej kancelárie Ficek & Ficeková so sídlom v Bratislave. Rozhodcom by podľa môjho názoru mala byť osoba s právnickým vzdelaním a so skúsenosťami v v oblasti práva, ktorú rozhoduje. Nielen hmotného ale aj procesného. Často tomu tak nie je. Viac si prečítajte tu: JUDr. Milan Ficek, advokát a rozhodca.

Spoločnosť Rozhodcovské konanie SR s.r.o. je vybranou osobou podľa § 6 ods. 3 zákon o rozhodcovskom konaní (nie je rozhodcovským súdom). Účelom vybranej osoby je výber (zvolenie) rozhodcu v rozhodcovskom spore (nie rozhodnutie v rozhodcovskom spore). Tento spôsob vyberania rozhodcov je aj v zahraničí celkom bežný.

Slovenský zákonodarca použil pojem "vybraná osoba", čo zodpovedá prekladu z anglického jazyka "appointing authority". V zahraničí nie je úplne bežné, že rozhodcovské súdy sú zriadené zákonom. Právne predpisy v iných krajinách riešia najčastejšie ustanovenie rozhodcu práve cez vybranú osobu (appointing authority) alebo zadefinovaním rozhodcu priamo v doložke.

Spoločnosť Rozhodcovské konanie SR s.r.o. za účinnosti v minulosti platných zákonom bola zriaďovateľom Rozhodcovského súdu Bratislava. Zrušenie väčšiny rozhodcovských súdov v SR považujeme za správne riešenie, pretože rozhodcovský súd si v minulosti mohol zriadiť prakticky ktokoľvek. Pri použití rozhodcovskej doložky v zmluve je veľmi dôležité vedieť, kto je za vybranou osobou, či je to odoborník (advokát), ktorý zaručí pri rozhodcovaní sporu v rozhodcovskom konaní právne riešenie sporu. Rozhodca - advokát musí rozhodovať zákonne, pretože pri nezákonnom rozhodovaní môže prísť o advokátsku liceniu.

Pokiaľ rozhodcovská zmluva (doložka v zmluve) odkazuje na vybranú osobu Rozhodcovské konanie SR s.r.o., vec môže byť prejednávaná v rozhodcovskom konaní a to zrýchlene bez prieťahov. Vybraný rozhodca rozhoduje nestranne a s kvalifikovanou odbornosťou advokáta.

Naši rozhodcovia rozhodujú spory majetkového charakteru (napríklad: neuhradenie pôžičiek, úverov, faktúr, kúpnych cien, cien diela, nájomných zmlúv a iných pohľadávok vyplývajúcich z iných zmlúv). Rozhoduje teda spory, ktoré dovoľuje prejednávať zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní.

Rozhodnutie rozhodcu Rozhodcovského konania SR je exekučným titulom a teda rovnakým podkladom pre exekúciu ako je napríklad rozsudok súdu.

Hlavné výhody rozhodovania sporu v rozhodcom konaní:

  1. Rýchlosť rozhodovania (získanie konečného rozhodnutia rozhodcu trvá len niekoľko týždňov)
  2. Úspora nákladov - nižšie poplatky ako v konaní pred súdom (rozhodcovský poplatok je štandardne nižší ako všeobecnom súde)
  3. Spravodlivé rozhodovanie podľa zákonov platných a účinných v čase rozhodovania.

JUDr. Milan Ficek, advokát a rozhodca