Nižšie poplatky v rozhodcovskom konaní

V rozhodcovskom konaní pred rozhodcom žalobca zaplatí nižší poplatok ako ten, ktorý by zaplatil v konaní pred všeobecným súdom SR). Viac o súdnych poplatkoch si prečítajte v časti "Poplatky konania" v hlavnom menu. Poplatok za rozhodcovské konanie uhradí žalobca na výzvu rozhodcu, ktorá mu príde v lehote obyčajne do 3 dní od podania žaloby.

Žalobca má právo požadovať náhradu tohto súdneho poplatku od dlžníka (žalovaného). V prípade úspechu v konaní bude žalobcovi priznaný nárok na náhradu trov rozhodcovského konania.