Konanie pred rozhodcom v rozhodcovskom konaní je neverejné

Konanie pred rozhodcom je neverejné, ak sa účastníci konania nedohodnú inak. Pokiaľ si to obaja účastníci konania neželajú, rozhodca rozhoduje bez prítomnosti verejnosti.