Pravidlá rozhodcovského konania


Rozhodcovské konanie sa riadi zákonom č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. Rozhodca postupuje podľa Civilného sporového poriadku (účinného od 01.07.2016 v znení neskorších noviel) a hmotnoprávnych predpisov platných na území SR.

Rozhodca postupuje vždy nestranne a nezaujato.

Každé konanie je skončené vždy v priebehu niekoľkých týždňov, pričom hlavnou výhodou rozhodcovského konania je rýchlosť.

Rozhodca rozhoduje na základe listinných dôkazov, bez účasti strán sporu, neverejne.

Listinné dôkazy musia byť predložené v origináloch alebo v overených fotokópiách.

Rozhodca môže rozhodnúť spor aj keď sa žalovaný vo veci nevyjadrí alebo nereaguje.