Ústne pojednávanie a písomné konanie v rozhodcovskom konaní

Ak sa strany rozhodcovského konania nedohodli na forme rozhodcovského konania, rozhodca rozhodne, či nariadi ústne pojednávanie alebo či konanie bude písomné. Rozhodca nariadi ústne pojednávanie vo vhodnom štádiu rozhodcovského konania aj na návrh strany rozhodcovského konania, ak sa strany rozhodcovského konania nedohodli inak.

Rozhodca pripravuje a vedie rozhodcovské konanie v súlade s pravidlami dohodnutými účastníkmi rozhodcovského konania, okrem prípadov, v ktorých to tento zákon vylučuje. Ak sa nedospeje k dohode o pravidlách, rozhodca pripravuje a vedie konanie podľa svojej úvahy tak, aby bola zabezpečená rovnosť účastníkov konania a právo každého účastníka rozhodcovského konania konať pred rozhodcovským súdom. Rozhodcovské konanie je neverejné, ak sa strany rozhodcovského konania nedohodli inak.

Rozhodca pripravuje a vedie rozhodcovské konanie podľa rokovacieho poriadku (§ 14) účinného ku dňu začatia konania. Okrem prípadov, v ktorých to tento zákon vylučuje, je rozhodca oprávnený upraviť priebeh konania v rokovacom poriadku inak, ako ustanovuje tento zákon. Musí pritom dbať na zabezpečenie rovnosti účastníkov rozhodcovského konania a na právo každej strany rozhodcovského konania konať pred rozhodcovským súdom.

Strany rozhodcovského konania sú povinní spolupracovať s rozhodcom pri riešení sporu. Účastník rozhodcovského konania sa na ústnom pojednávaní zúčastňuje priamo alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Ak účastníci rozhodcovského konania nemohli včas a správne vykonať potrebný úkon, rozhodca im môže umožniť vykonať ho dodatočne. Nedostatok zákonných či dohodnutých podmienok rozhodcovského konania môžu účastníci rozhodcovského konania namietať len do skončenia ústneho pojednávania, v písomnom konaní do vydania rozhodcovského rozsudku.

Stranám rozhodcovského konania sa musí doručiť oznámenie o každom ústnom pojednávaní a zasadaní rozhodcovského súdu v dostatočnom časovom predstihu, najmenej 30 dní pred začatím ústneho pojednávania alebo zasadania, ak sa doručuje strane rozhodcovského konania do cudziny. Všetky listiny alebo iné informácie predložené rozhodcovi jednou stranou rozhodcovského konania sa musia bez zbytočného odkladu oznámiť všetkým stranám rozhodcovského konania ak sa týkajú veci samej a už neboli oznamované. Rovnako sa musí všetkým stranám rozhodcovského konania oznámiť obsah znaleckého posudku alebo listiny, o ktoré sa rozhodca môže opierať pri svojom rozhodovaní.