Miesto rozhodcovského konania

Rozhodcovské konanie sa uskutoční na mieste určenom rozhodcom alebo dohodnutom účastníkmi rozhodcovského konania. Rozhodca určuje miesto so zreteľom na povahu sporu a záujmy účastníkov rozhodcovského konania.

Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodnú inak, môže rozhodca uskutočniť jednotlivé úkony na akomkoľvek mieste, ktoré považuje za vhodné, najmä na konzultáciu medzi jeho členmi, vypočutie svedkov, znalcov alebo účastníkov rozhodcovského konania, preskúmanie tovaru, majetku alebo listín. Tým sa nemení miesto rozhodcovského konania podľa vyššie uvedeného odseku.